Home

Detaljplan rättsverkan

Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir hanteringen av bygglov enklare rättsverkan. Planbeskrivning, genomförandebeskrivning, program, illustrationer, tekniska och ekonomiska utredningar och eventuell MKB är handlingar som tillhör planen, men de har ingen självständig rättsverkan. De, liksom samrådsredogörelse och särskilt yttrande (efter utställningen), förtydligar planens innebörd och utgör underla

Områdesbestämmelser - PBL kunskapsbanken - Boverke

Detaljplaner och områdesbestämmelser Länsstyrelsen

De digitala detaljplanerna saknar rättsverkan. Det innebär att du inte kan använda dessa när du söker bygglov. Om en rättslig prövning uppstår så är det detaljplanen i sitt original som gäller. Detaljplanen i original beställer du via kontaktcenter@sollentuna.se Inom en kommun kan detaljplaner användas till att reglera användningen av mark- och vattenområden. Detta gäller till exempel både när ett område ska förändras, bevaras eller när det ska byggas nytt. En beslutad detaljplan har rättsverkan och den bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar mark- och vattenanvändningen medan planbeskrivningen ska underlätta förståelsen för dess innebörd och konsekvenser Detaljplan Fysisk plan med rättsverkan som regleras enligt plan- och bygglagen (PBL). I detaljplan prövas om mark- och vattenområden är lämpliga för föreslagen markanvändning och regleras hur t.ex. ny bebyggelse får utformas. Enskilda som särskilt berörs Med detta avses i första hand närboende och inte en bredare allmänhet och konsekvenser av dess genomförande. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan detalj-planens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna. Planbeskrivningen är uppdelad i fem delar: • Inledningsdel - beskriver bland annat syftet med planen och planens huvuddrag Detaljplan för Bergviks bensinstation Planbeskrivning 3 PLANBESKRIVNING Inledning En planbeskrivning skall redovisa planens syfte samt beskriva planens innebörd och konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall redo-visas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan det är plankartan som är juridiskt bindande Detaljplan för del av Rud 2:1, Björnparken 4 PLANBESKRIVNING Inledning En planbeskrivning skall redovisa planens syfte samt beskriva planens innebörd och konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall redovisas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan det är plankartan som är juridiskt bindande

av plankartan men har ingen egen rättsverkan. Berörda kan påverka detaljplanen Under processen med att arbeta fram en detaljplan ges berörda möjlighet att påverka utformningen av planen. Berörda är bland andra länsstyrelsen, lantmäteriet, fastighetsägare, de närmaste grannarna samt vissa andra myndigheter, enskilda och organisationer genomföra planen ska också framgå. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. Planen upprättas enligt reglerna i plan- och bygglagen 2010:900

Granskningstid för denna detaljplan var 6 - 29 november 2020. Antagande: Beslutet att anta planändringen sker i stadsbyggnadsnämnden. Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte är överklagad. Detaljplanen vann laga kraft 2021-01-05 En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva markanvändningen och bebyggelsen. För att få en komplett bild av vad plankartan möjliggör för behöver den läsas tillsammans med planbeskrivningen ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FANFAREN, DEL 1. 1780K-31-P2020/11 Standardförfarande (PBL 2010:900) Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2019-86 Upprättad: 2020-05-13 Antagen: 2020-05-20, § 99 Laga kraft: 2020-06-24 0 50 100150m. Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan Höjder anges i RH2000 Utritad 2020-01-27 Skala 1:4000

Den har ingen självständig rättsverkan. Denna beskrivning redovisar hur detaljplan för Mossholmens Marina, del av fastigheten Aröd 6:1, 6:2 m.fl. fastigheter, utställningshandling upprättad 2009-06 Denna detaljplan tas fram i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900 (SFS 2014:900). Inom kommunen får mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk regleras med detaljplan. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan fungera Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett bestämt och avgränsat område. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Om du planerar en byggnation, ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt. detaljplan för Sörkastet, del av Vålösundet Norr (laga kraft 2008-03-29) och bör läsas tolkningen av planen men har ingen egen rättsverkan. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den inte har någon egen rättsverkan. Bakgrun Detaljplan för bostäder inom Algusered 1:290 i Särö. Upprättad 2019-03-22 PL/2016:36 Skala 1:10000 500 m 2019-03-05 Kartan har ingen rättsverkan

 1. bestämmelser och som därmed inte får någon rättsverkan, dels åtgärder som inte ger någon nämnvärd säkerhetshöjande effekt även om de genomförs. Varje detaljplan har unika förutsättningar. Vad som är lämpligt att reglera med detaljplanen måste därför bedömas från fall till fall mot planeringssi
 2. En detaljplan medför både rättigheter och skyldigheter som till exempel rätt att bygga inom byggrätten men också skyldigheter att utforma eller placera byggnader på något speciellt sätt. En detaljplan tas fram genom en planprocess, som kan genom föras med olika planförfaranden, metoder
 3. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. BEHOVSBEDÖMNING När en detaljplan upprättas eller ändras, till exempel genom tillägg till detaljplan, ska kommunen göra en behovsbedömning för att avgöra om planen kan medföra betydande miljöpåverkan. Alla detaljplaner ska behovsbedömas och behovsbedömningen sk
 4. Vad är en detaljplan? En detaljplan är juridisk bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL kap 4. Detaljpla-nen reglerar markanvändningen för ett avgränsat område och kan omfatta ett större kvarter, några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri eller kontor
 5. Byggnadsnämnden uppdrog 2016-12-08 §382 åt (förvaltningen) planavdelningen att upp- rätta detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406 och genomföra samråd. Planens syfte och huvuddrag. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten Släps-Kullen 1:406. Läge, areal och markägoförhållanden

Redovisning enligt det allmänna rådet - PBL - Boverke

 1. Detaljplan för del av Töcksmarks-Stom 2:4 m fl (Lindudden etapp 2), Töcksfors PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen är till för att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd och att redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Handlingar Planförslaget består av
 2. tolkningen av planen men har ingen egen rättsverkan. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den inte har någon egen rättsverkan. Bakgrund 2008-03-29 vann detaljplanen för Sörkastet, del av Vålösundet norr laga kraft efter att kommunfullmäktige 2008-02-28 antagit planen. I efterhand har det framkommi
 3. rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Organisatoriska frågor Tidplan för ändring av detaljplanen Planarbetet bedrivs enligt reglerna för förenklat förfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan
 4. Detaljplanen innehåller planbestämmelser som får rättsverkan. Bedömningen som görs i detaljplanen utgör ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för exempelvis bebyggelse
 5. av plankartan men har ingen egen rättsverkan. Berörda kan påverka detaljplanen Under processen med att arbeta fram en detaljplan ges berörda möjlighet att påv erka utformningen av planen. Berörda är bland andra länsstyrelsen, lantmäteriet, fastighetsägare, de närmaste grannarna samt vissa andra myndigheter, enskilda och organisationer
 6. plankartan men har ingen egen rättsverkan. Berörda kan påverka detaljplanen: Under processen med att arbeta fram en detaljplan ges berörda möjlighet att påverka utformningen av planen. Berörda är bland andra länsstyrelsen, lantmäteriet, fastighetsägare, de närmaste grannarna samt vissa andra myndigheter, enskilda och organisationer

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva markanvändningen och bebyggelsen. För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna planbeskrivning Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Detaljplan för Flässjum 2:13 m fl, Hede 3 Detaljplan för FLÄSSJUM 2:13 m fl , Hede Planområdets läge HANDLINGAR Därefter har ett förslag till detaljplan varit utsänt på samråd under tiden 2005-12-23 till 2006-01-23. Sedan samrådet har ytterligare studier gjorts vad gäller bulle Kartan har ingen rättsverkan. Detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406 i Kullavik Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten Släps-Kullen 1:406 i Kullavik. Området är beläget strax söder om Kullaviks hamn utmed Kullaviksvägen och avgränsas i nor

Detaljplan för Torvalla 6:85, 7:44 Äldreboende vid Basvägen/ Skogsbruksvägen i Torvalla Östersunds kommun Dnr Ädh 477/2011 en egen rättsverkan. Det är bra om frågor som rör genomförandet regleras närmare mellan köpare och säljare, till exempel i köpeavtal. ORGANISATORISKA FRÅGO 1 Planbeskrivning Tillhörande detaljplan för fastigheten Kängurun 20 m.fl. inom Krokslätt i Mölndal Dnr. PU 77/15 Antagandehandling upprättad 28 mars 2018, reviderad 14 maj 201 ningen att upprätta detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406. Byggnadsnämnden uppdrog 2016-12-08 § 382 åt (förvaltningen) planavdelningen att ge-nomföra samråd för detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406. Planens syfte och huvuddra en egen rättsverkan. Det är bra om frågor som rör genomförandet regleras närmare mellan köpare och säljare i avtal. ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planen skickas ut på samråd/underrättelse under sommaren. Målet är att detaljplanen ska kunna antas i miljö- och samhällsnämnden i augusti 2010

Detaljplaner och områdesbestämmelser - Umeå kommu

 1. Detaljplan för delar av Kullbäckstorp 1:6, 2:14 och 2:15 . BOSTÄDER VID NATURSTENSVÄGEN . i Mölnlycke, Härryda kommun . Planbeskrivning. Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan
 2. En detaljplan består av en plankarta som är . juridiskt bindande samt en planbeskrivning . som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva markanvändningen och bebyggelsen. För att få en komplett bild av vad plankartan möjliggör behöver den läsas . tillsammans med planbeskrivningen. Den redovisar bland annat syfte
 3. Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir när planen genomförs. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan
 4. Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m.fl. LANDVETTERS-BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun. PLANBESKRIVNING. Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har. Planbeskrivningen har ingen . rättsverkan. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRA

Detaljplan - Lerums Kommu

 1. ks/2014/571 planbeskrivning detaljplan fÖr mjÖhult 4:1 m.fl. mjÖhultsvÄgen, mjÖhult hÖganÄs kommun, skÅne lÄn . antagandehandling, 2020-03-0
 2. exakt som möjligt kunna bedöma innebörden, rättsverkan och de ekonomiska konsekvenserna aven detaljplan. Det beteckningssystem som finns är beprövat och iImehåller en gemensaJ11 stomme med möjligheter till variationer. Systemet har successivt utvecklats f6r att anpassas till aktuella förhållanden
 3. ändring av detaljplan för samråd 2019-04-25 § 70. Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget har ingen självständig rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Avgörande

Detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, TYFTET 5 PLANDATA Planområdet är beläget i den norra delen av Bollebygds tätort i nära anslutning till befi ntligt bostadsområde i Erikstorp. Avståndet till Bollebygds centrum är knappt två kilometer. Området ligger öster om Töllsjövägen, länsväg 1758. Planområdet omfattar cirka 15 hektar Detaljplan En detaljplan är det verktyg som kommunen använder sig av för att reglera användningen av mark- och vattenområden i kommunen. En detaljplan ska bestå av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. I vissa detaljplaner kompletteras detaljplanen med illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning

Enligt gällande detaljplan regleras torget som allmänna platser för torg och gator m.m. Kommunala beslut i övrigt/övriga planeringsunderlag . Utskottet för samhällsbyggnad lämnade ett positivt planbesked 2018-09-27 § 115. Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till detaljplan för samråd 2019-12-12 § 192 föra Detaljplan för Laneberg 1:21 m.fl. Det geografiska område som omfattas av detaljplanen benämns nedan planområdet. Genomförande-beskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskriv-ningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Tidpla Antagandehandling. 2016-02-10. Detaljplan för Flässjum 1:7 m.fl. MALMGÅRDEN. Bollebygds kommun, Västra Götalands län. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNIN bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. DETALJPLANEPROCESSEN . Denna detaljplan uppförs med standardförande enligt . plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap 7 §. Detaljplanen var ute före samråd från den 29 augusti till den 19 september. Samråd om detaljplan annonserade En detaljplan är en karta med bestämmelser som anger vad marken får användas till och hur bebyggelsen skall se ut och ordnas. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. SYFTE OCH HUVUDDRAG Strandfastigheten Ope 1:18 är belägen strax söder om f.d. Ope station, nedanför järnvägen och omfattas av Områdesbestämmelserna för strandområdet Östersund - Brunflo. Ägaren av Ope 1:18 har begärt att detaljplan upprättas för den del som omfattar Ope 1:18 Detaljplan för Ekeberga 1:9 m.fl, Kosta, Lessebo kommun, Kronobergs län rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. O

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. En detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. En ändring kan göras för en begränsad del av en gällande plan. En sådan ändring innebär att endast en viss eller vissa planbestämmelser ändras (alternativt läggs till eller tas bort) medan detaljplanen i övrig ks/2015/278 planbeskrivning detaljplan fÖr flora 11 &13 m. fl. i hÖganÄs, hÖganÄs kommun, skÅne lÄn laga kraft, 2017-10-1 För områdets östra del gäller detaljplan P676 Kv Vindrosen mm som vann laga kraft 1976. Detaljpla-nens genomförandetid har gått ut. Detaljplan med kvartersmark i områdets sydöstra kant föreslås att upphävas. För angränsande verksamhetområde på motsatt sida Segloravägen gäller detaljplan P1166 Viared Västr plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen rättsverkan. Övriga handlingar Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats: Undersökning - Underlag för prövning om detaljplan kan antas leda till betydande miljöpåverkan 2018-07-0 Detaljplan nr 404, del av Anundstorp 1:3, Gaddesanna, Vänersborgs kommun PLANBESKRIVNING Miljö- och byggnadsförvaltningen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen av planen. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL)

till detaljplan ska nämnd bäck flyttas eller kuverteras inom Getabrohult 1:2, en sådan åtgärd kräver tillstånd för vattenverksamhet (11 kap miljöbalken). Denna åtgärd krävs endast om detaljplan för Getabrohult 1:2 genomförs plankartan har enligt Länsstyrelsen ingen rättsverkan. Vidare bör kommunen beakta att en bestämmelse om prickmark inte säkerställer ett bebyggelsefritt område för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4 - 4.c §§ PBL (däribland s.k. attefallshus). Sådana åtgärder får strida mot bestämmelser i en detaljplan har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. Uppdrag Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppföra en detaljplan för fastigheterna Kosta 3:28, 1:9 och 1:10 (2019-03-12). Del av Kosta 3:28 planeras byggas om till parkeringsdäck

Äldre planer och deras giltighet - PBL kunskapsbanken

genomföra planen. Beskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Denna beskrivning redovisar hur detaljplan för bostäder inom Alvhem 1:29 m fl, antagandehandling upprättad 2010-08-27, ska genomföras. Detaljplanen syftar till att skapa ett bostadsområde med ca 20 bostäder. För området saknas tidigare detaljplan KVALITETSPROGRAM TILL DETALJPLAN BLANDAD STADSBEBY GGELSE VID GÖ TAVERKSGATAN INOM STADSDELEN LINDHOLMEN I GÖ TEBORG KVALITETSPROGRAM Detaljplan för Blandad stadsbeyggelse vid Götaverksgatan inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg Dnr: 0321/10 Box 8003, 402 77 Göteborg Besöksadress: Götaverksgatan 10, Lindholme genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverka

Tillhörande detaljplan för bostäder m.m. inom fastigheterna Stiernhielm 6 och 7 m.fl. i Mölndal Dnr. PU 108/16 Antagandehandling upprättad 19 maj 2020, reviderad 2020-08-18 Antagandehandling upprättad 19 maj 2020, reviderad 2020-08-1 Detaljplan 211 . Tillägg till planbeskrivning . Ale kommun, Västra Götalands län . 2018-10-29 . Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-2 Skala 1:2500 100 m 2019-03-20 Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera. © Kungsbacka kommun © Lantmäteriet. Detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406 i Kullavik. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten Släps-Kullen 1:406 i Kullavik

Detaljplaner - Finspångs kommun - Finspångs kommu

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten lämplighetsprövning enligt 2 kap PBL. Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som skall vara allmän platsmark, kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen skall regleras. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan

Gällande detaljplaner - Sollentuna kommu

Detaljplan för Hulebäck 1:116 m.fl. IDROTTSVÄGEN i Mölnlycke PLANBESKRIVNING Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och. I varje detaljplan som upprättas ska genomförandefrågorna belysas i en genomförandebeskrivning. Denna ingår i planbeskrivningen. Handlingen har ingen självständig rättsverkan men ska vara vägledande för genomförandet av planen Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Planprocessen Planarbetet handläggs med normalt planförfarande enligt äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10)

genomförandeåtgärderna och har ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankarta och planbestämmelserna Detaljplan består av plankarta med bestämmelser, och en tillhörande planbeskrivning. Efter samråd upprättas en samrådsredogörelse och efter granskning upprättas ett granskningsutlåtande över de inkomna synpunkterna. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd sam Detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till planen hör även planbeskrivning och i egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av plankartan. Samråd Samråd pågick mellan 2018-02-14 - 2018-03-07 Samrådsmöten hölls 2018-02-23 och 2018-02-2

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva markanvändningen och bebyggelsen. För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna planbeskrivning. Den redovisar blan Detaljplan handläggs med utökat förfarande eftersom planförslaget bedöms vara av stor betydelse/betydande intresse för allmänheten. Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel (2010:900), förkortat PBL. Förfarandets olika steg redovisas nedan: Kungörelse. Inför samrådet ska kommunen kungöra förslaget till detaljplan. En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. Kommunen ska också upprätta en behovsbedömning för att avgöra o Beslut om upprättande av detaljplan för området togs av Kommunstyrelsen den 10 mars 2009. Enligt beslutet ska: • Miljö- och byggförvaltningen snarast upprätta en ny detaljplan avseende polishuset. I samband med ändringen skall byggnaden skyddas utvändigt och ändamålet skall vara bostad, kontor och handel

Detaljplanering - Göteborgs Sta

Detaljplan för Del av Vara 25:1, Torsbo fritidsgård. Vara tätort, Vara kommun, Västra Götalands län Upprättad rättsverkan utan avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen och genomförande av planen. Handläggning Området omnämns inte i ÖP2012 Syftet med en ny plan är att möjliggöra för befintlig förskola samt reglera byggrätten inom fastigheten. Planen ska även tillåta bostadsändamål för att det ska finnas möjlighet att bygga bostäder om förskolans verksamhet eventuellt upphör i framtiden. Hela planområdet får användningsändamål bostäder samt skola En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse och byggnadsverk får se ut. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter. Plankartan är bindande vid prövning av exempelvis bygglov. Planbeskrivningen beskriver detalj-planens syfte och hur plankartan ska tolkas

Detaljplan Kävlinge kommu

Detaljplan för Sadelmakaren 7 Detaljplan för Sadelmakaren 7, Gamla Kungsgården, Ängelholm, Ängelholms kommun Planbeskrivning DP 1113. 2 Magnarp Vejbystrand Barkåkra som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva markanvändningen och bebyggelsen. För att underlätta förståelsen fö De har ingen egen rättsverkan. Falkenbergs bostads AB, Kommunstyrelsen gav 2001-1612 § 26- Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Serum 9 Detaljplanen behandlas med så kallat m.fl. standardförfarande,. När en detaljplan vunnit laga kraft använder Lantmäteriet fastighetsförteckningen för att dela upp fastigheterna i två underkategorier, inom eller utom plan (även kallade avdelning I och II). Detta görs för att underlätta registrering av detaljplanen i fastighetsregistret i relation till registerkartan (digitala registerkartan) Detaljplan Gällande detaljplan, S 96, fastställdes av länsstyrelsen 1986-08-08. Användningen är avsedd för handel- hantverks- samt småindustriändamål. Användningen skall vara av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad Gällande detaljplan, från 1983-07-13, består av: - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning - VA - plan (1982 - 12 - 10) har ingen rättsverkan utan förslagets bindande bestämmelser framgår av plankartan. - Plankarta (visar vad som upphävs) - Fastighetsförteckning (2019 - 05 - 22) - Undersökning för betydande.

Detaljplaner - Jokkmok

utformning redovisas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna. Planen upprättas av Danderyds kommun, kommunledningskontoret. Planbeskrivning Detaljplan för Café Ekudden, del av Djursholm 2:421 och 2:413 i Djursholm, Danderyds kommun ANTAGANDEHANDLIN Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. Genomförandebeskrivning Stenungsunds kommun, Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen Detaljplan för Ålem 10:11, del av Ålem 10:46 m fl, 2 Huvudmannaskap, allmän plats Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. Allmän plats utgörs av gata, gc-väg och naturområd

Detaljplanering - Kalma

2. 1484-P93/1 - Detaljplan för småindustri mm, del av Lönndal 1:7, antagen 1992. Markområden för verksamhetsändamål behöver vidgas för att tillmötesgå framtida behov. De gällande detaljplanerna har exploaterats näst intill fullt ut och flera bygglov har lämnats på prickmark (mark som inte får bebyggas). Tidsbegränsad Tillhörande detaljplan för fastigheten Gastorp 2:72 inom Lindome i Mölndal kommun Dnr. PEU 40/19 Granskningshandling upprättad 18 oktober 2019 har ingen rättsverkan, utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna. Organisatoriska frågo Detaljplan för Aspen Strand, del av fastigheten Almekärr 3:48 m.fl., Aspedalen, Lerums kommun . utökat planförfarande . Planbeskrivning - Samrådshandling . Sektor samhällsbyggnad . Plan- och exploateringsenheten . 18 Oktober 201

Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m

Detaljplan för del av STARE 1:109 m.fl. Strömstads kommun, Västra Götalands län Upprättad av VästArkitekter AB Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNINGENS RÄTTSVERKAN Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten me

 • Seafood chowder Neuseeland.
 • Auf Montage.
 • Svenska Bordtennisförbundet Profixio.
 • Doktorand kurser.
 • Kärlek i kolerans tid Ljudbok.
 • Ollonborre döda.
 • Polis stoppljus.
 • Vingklippt engelska.
 • IKNOW spel recension.
 • Parakka Mordet podcast.
 • Arbetsplats AFS.
 • Svensk Lantbrukstjänst anmälan.
 • Jordgubbscheesecake frysta jordgubbar.
 • Hur mycket blåser det när det är stiltje.
 • SAS inställda avgångar återbetalning.
 • Skatte etat.
 • Serena Pokémon.
 • Honda Accord kombi Test.
 • Into the unknown karaoke.
 • Border Collie und Australian Shepherd suchen ein Zuhause.
 • Ta reda på PMS färg.
 • Eve namn.
 • Studentlegitimation su.
 • Samsung TV ljud försvinner.
 • Grey's Anatomy Staffel 14 Prime.
 • Copy SVG HTML.
 • Eminence skin Care reviews.
 • CTE hjärnskada.
 • ESO ig vaults.
 • Hagabadet vattengympa gravid.
 • GmbH Gehalt oder Gewinn.
 • Synonym english information.
 • Svensson, Svensson julafton.
 • Yamaha MC verkstad.
 • Växellåda T5.
 • Blackmagic Disk Speed Test.
 • Jobba hemifrån sjuksköterska.
 • Trim Sachs fläktkyld.
 • Ambitiös Örebro.
 • De är ordrika.
 • Business Class.