Home

Gallring arkiv

Värdera och gallra - Riksarkive

Beslut om gallring. Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten verkställa föreskriven gallring i arkivet. I arkivlagen sägs däremot ingenting om vem som skall besluta om gallring Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare och aktansvariga får nödvändig information Regler finns här om allt från avgränsning och organisation av arkiv till arkivredovisning och gallring samt framställning, förvaring, skydd och överlämnande av handlingar. Övriga föreskrifter i serien RA-FS förtydligar och kompletterar de allmänna reglerna inom olika områden Det betyder att namn på handlingar, begrepp, anmärkningar etc kan skilja sig åt. Råden kan inte heller tillämpas innan beslut är fattat i nämnd. Kontakta kommunens/regionens arkivmyndighet för mer information och läs mer här. De flesta gallringsråd kan beställas som tryck via SKR - länk till webbutik. 1

Arkiv- och dokumenthantering. För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. Hanteringen av informationen, de allmänna handlingarna, måste på olika sätt kvalitetssäkras Generellt om gallring och bevarande Bevarande av allmänna handlingar är huvudregel. Radering (gallring) får endast ske enligt gallringsbeslut fattade av Stadsarkivet. Dessa gallringsbeslut har formen av myndighetsspecifika gallringsbeslut och generella gallringsbeslut. I sällsynta fall finns tvingande gallringsbestämmelser enligt lag Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering ingår i en särskild publikationsserie (RA-MS). Serien omfattar även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering. Både föreskrifterna och besluten riktar sig till en viss myndighet eller en grupp av myndigheter Kommer informationen att migreras till ett nytt system eller ett e-arkiv? Om gallringsutredningen rör digital information med tillhörande applikationer och system se Gallring av system. Samarbeta med arkivarie, arkivredogörare och arkivansvarig på din myndighet när en gallringsutredning ska göras

arkivet Gallring Anmärkning Kopior och dubbletter som inte har någon funktion då det finns arkivexemplar hos myndigheten med samma innehåll. Omedelbart eller vid inakutalitet Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. Omedelbart eller vid inakutalite Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser

Gallring och rensning - samradsgruppen

 1. skrifter om gallring och annan arkiv-hantering RA-MS 2018:42 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring hos Fortifikat-ionsverket, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet; beslutade den 19 november 2018
 2. Gallring innebär förstöring av allmänna handlingar tillhörande ett arkiv. Men också om uppgifter förs över från en databärare till en annan, t.ex. från en hårddisk till papper, räknas överföringen som gallring om överföringen innebär förlust av. betydelsebärande data
 3. Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill arkivera. Olika typer av material arkiveras olika länge, det kan röra sig från 3 år till 100 år. Gallringstiden för offentliga arkiv regleras i arkivförordningen och för privata arkiv är det lagstiftningen, till exempel bokföringslagen och preskriptionslagen, som styr hur länge man bör arkivera
 4. Gallring i upptagningar för automatiserad behandling avser alltså inte bara förstöring av allmänna handlingar eller uppgifter utan även. förlust av information, förlust av möjliga sammanställningar, (se avsnittet Ordna och förteckna arkiv- arkivredovisning)

Handledningen Gallringsregler finns som stöd för gallring. Blanketten Gallringsbegäran används för att hos arkivmyndigheten begära beslut om utgallring av allmänna handlingar. Blanketten skrivs digitalt, men ska sedan skrivas under av arkivansvarig och skickas till Stadsarkivet med papperspost Gallring av system. Lyssna Skriv ut Ordlista Mallar Styrdokument Gallring av system. När Frågor om våra arkiv: 08-123 188 00, tisdag & torsdag 9:30-11:00 För att beställa ur arkiven använder du våra e-tjänster som är ett säkert och snabbt sätt att beställa på Ny föreskrift om gallring av protokoll och mötesanteckningar. 2020-06-10 Den nya föreskriften träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller för gallring av vissa protokoll och mötesanteckningar. Arkivstatusenkät. 2020-05-19 Vi vill först tacka för alla svar vi fått på vår enkät om arkivstatus ute hos er i verksamheterna Arkivteori är det område inom arkivvetenskap som behandlar arkivens natur. Fokus ligger på vad för dokument som är arkiv och hur dessa skall hanteras. Principer som diskuteras inom arkivteorin är ordnande och förtecknande av arkiv, bevarande och gallring av arkivhandlingar. Därmed formar arkivteorin den sociala agendan för hur arkivarier praktiskt ska arbeta med arkiv och förstå sin yrkesroll. En någorlunda enhetlig arkivteori anses ha tagit form i slutet av 1800. Myndigheterna skall dokumentera verkställd gallring. Detta sker i form av ett enkelt protokoll, där utgallrade handlingstyper redovisas med typ/rubrik, tid, mängd samt enligt vilket beslut gallringen utförs. Gallringen skall granskas av den arkivansvarige och anmälas för vederbörande nämnd/styrelse. Protokollet bevaras i arkivet

Bevara eller gallra? TAM-Arki

 1. istrativa handlingar
 2. Vid gallring ska ett gallringsprotokoll fyllas i. Se dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun för instruktioner. Leverans till arkivet Individurvalet (personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad) undantas från gallring endast för forskningens behov, inte för socialtjänstens
 3. GALLRING 10 3 Gallring 3.1 Generellt Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar samt uppgifter i allmänna handlingar som inte längre ska finnas sparade i myndighetens arkiv. Med rensning menas att avskilja sådana handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som inte ska gallras enligt RA-FS 1991:1
 4. Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill arkivera. Olika typer av material arkiveras olika länge, det kan röra sig från 3 år till 100 år. Gallringstiden för offentliga arkiv re . Arkivering. Arkivarie
 5. Förutsättningarna för gallring av inskannade pappershandlingar skiljer sig åt beroende på vilken bevarande- och gallringsplan de omfattas av. Om handlingarna som skannats in inte omfattas av någon generell bevarande- och gallringsplan så behövs ett separat gallringsbeslut innan gallring kan Frågor om våra arkiv: 08-123 188 00,.
 6. Unikum Arkiv: Trygg gallring och arkivering av skolans dokumentation med enligt GDPR / dataskyddslagen, skollagen och arkivlagen - med Unikums e-Arkiv

Gallra och rensa (slänga) - Sydarkiveras Wik

Unikum Arkiv: Trygg gallring och arkivering av skolans dokumentation med enligt GDPR / dataskyddslagen, skollagen och arkivlagen - med Unikums e-Arkiv Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets- Regler för diarieföring, gallring och arkivering 1/7. Sammanfattningsvis gäller att: en allmän handling - som inkommer till en myndighet el-ler upprättas där - ska registreras, dvs. diarieföras utan dröjs Utkom från trycket den 18 november 2004. Föreskrift. om arkiv och gallring för riksdagen och dess organ; utfärdad den 20 oktober 2004. Riksdagsstyrelsen föreskriver med stöd av 5 § och 15 § 6 lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen följande och gallring av hälso- och sjukvårds-dokumentation - Rutin Bakgrund Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782 § 3) är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser . 1) rätten att ta del av allmänna handlinga regioner utgör dess arkiv. De råd och rekommendationer om bevarande och gallring som ges genom skriftserien är avsedda att vara till hjälp när kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund beslutar om vilka handlingar som ska gallras (förstöras) och vilka som ska bevaras

Gallringsplan för gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse. Gallringsbeslut 2001. På grund av platsbrist i arkivet beslutade kommunstyrelsen 2001-06-11 om gallring bland handlingar tillhörande personalavdelningen och ekonomiavdelningen. Beslutet var ett led i arbetet med en dokumenthanteringsplan för nämnda avdelningar gallringen? Om arkivansvar - se sid. 5 • Använder vi rätt skrivmateriel, hållbart och arkivbeständigt? Om skrivmateriel - se sid. 7 • Sparar vi rätt handlingar? Vilka ska vi gallra? Om gallring - se sid. 20. • Är vårt arkiv förtecknat? Om förteckning - se sid. 23 och 24. • Är våra handlingar i tjänsterum och källare säkert. En grundprincip i Arkivlagen är att myndigheters arkiv ska bevaras och vårdas så att de tillgodoser bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar och forskningens behov (3 §). Gallring Allmänna handlingar vid universitet och högskolor ska som huvudregel bevaras Gallring. Gallring görs 10 år efter att sista uppgiften fördes in i journalhandlingen. Pappersjournaler gallras av ansvarig legitimerad personal. Den datoriserade patientjournalen gallras av systemförvaltaren. Arkivering. Vid arkivering av handlingar ska en sammanhållen patientjournal eftersträvas

Generella föreskrifter (RA-FS) - Riksarkive

5 § Arkiven skall regelbundet inspekteras av respektive arkivmyndighet. 6 § När en myndighets organisation eller arbetssätt ändras, skall myndighetens arkivbildning ses över. Den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på förutsättningarna för gallring skall beaktas arkivet och landsarkiven följande allmänna råd om bevarande och gallring . av handlingar hos överförmyndare (dnr RA 240-2001/2398). 1. Denna författning träder i kraft den 1 december 2002. 2. Genom denna författning upphävs Riksarkivets allmänna råd (RA-FS . 19873) den 14 december 1987 om bevarande och gallring av handlingar Vid gallring-skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna till­godose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa all­männa handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa be­stämmelser, dock med undantag för bestämmelserna i 12 § datala­gen. Den kan hittas på enheten arkiv och registraturs sida med dokument och mallar rörande dokumenthantering. Arkivering av forskningsdata på papper. Så här gör du för att leverera forskningsdata på papper till arkivet: Fyll i blankett om gallring och bevarande. Paketera handlingar ordnade och ordentligt och med tydlig uppmärkning

Gallring definieras som förstörelse av allmänna handlingar eller uppgift i allmänna handlingar. Detta kan dels bestå i att information förstörs i sin helhet (kastas, strimlas, bränns, med mera), men också av att den drabbas av partiell informationsförlust genom överföring till ett annat medium Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid. Arkivmyndighet - myndighet med uppgift att utöva tillsyn över andra myndigheters arkiv och arkivverksamhet, samt med rätt att överta arkiv. Arkivredogörare - tjänsteman hos arkivbildare med uppgift att utföra främst praktiska moment inom arkivverksamheten exempelvis uppdatera informationshanteringsplanen, gallring och leveranser Om särskilda gallringsföreskrifter inte finns i lag eller förordning, får gallring endast ske i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och beslut. Tingsrättens arkiv gallras med stöd av Riksarkivets beslut och föreskrifter samt enligt beslut av tingsrätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Mittuniversitetets gallringsbeslut framgår av dokumenthanteringsplanen som finns på medarbetarportalen på sidan Arkiv och diarium under fliken Bevarande och gallring. Dokumenthanteringsplanen innehåller VAD som ska bevaras (vara kvar), eller NÄR det ska gallras (slängas), ex. 2 år, 5 år, 10 år, m.fl. eller vid inaktualitet

handlingar och arkiv som inte faller under begreppet arkivvård och som inte regleras på annat sätt. Regionfullmäktige har därmed beslutat om förutsättningarna för regionens arkiv- och informationshantering med stöd av såväl 16 § arkivlagen som 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna är teknikneutrala om inget annat anges 1.7 Förvaring och rensning av akter, gallring och leverans till arkiv Allmänna handlingar ska förvaras så att de skyddas mot brand, fukt, skada och stöld. Detta innebär att de ska förvaras i godkända närarkiv (enhetens eget arkiv), dokumentskåp eller liknande Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 5 - Råd för den kommunala socialtjänsten. Observera att Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ändrades 1 juli 2005

Arkiven ska beskrivas (Arkivbeskrivning) och förtecknas (Arkivförteckning) och i övrigt vara organiserade för att underlätta utlämnande av allmänna handlingar. Hur arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en arkivbeskrivning och i en dokument-hanteringsplan Bestämmelser om arkivering och gallring. Grundläggande bestämmelser om hur allmänna handlingar ska arkiveras och gallras ska meddelas i lag (2 kap 23 § TF).De viktigaste bestämmelserna om arkivering och gallring finns i ArkivL, arkivförordningen (1991:446), och Riksarkivets föreskrifter RA-FS och RA-MS. Bestämmelserna gäller i första hand för myndigheter, såväl statliga som. Det som enligt arkivlagen gäller för kommunala myndigheters arkiv gäller också arkiven hos kommunala bolag. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen (se 16 § arkivlagen). Varje nämnd och bolag inom kommunen ansvarar för vården av sitt arkiv och fattar beslut om vad som ska gälla ifråga om gallring Invänta tidpunkt för gallring. Verkställ gallring. 1 IDENTIFIERA AKT . 2 HITTA AKT . 3 KONTROLLERA AKT . 4A OM AKTEN SKA GALLRAS . 4B OM AKTEN INTE SKA GALLRAS . Korrigera i Paraplysystemet Ställ tillbaka akten i arkivet

arkiv. Dessa råd är avsedda att vara till hjälp när kommuner och landsting/regioner samt kommunalförbund beslutar om vilka handlingar som ska gallras, d v s först gallring gäller tills vidare, d.v.s. intill dess att ett nytt beslut fattas. Det är möjligt at Arkiv; Lösning - hem; Documaster eArkiv - Användarmanual; Gallring Gallring; Freshdesk Theme by Breezy Themes.

Vad är gallring? Gallring innebär att handlingar/uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier. För att få gallra en allmän handling eller uppgift i en allmän handling krävs stöd i lag eller gallringsbeslut. Respektive myndighet beslutar om gallring av allmänna handlingar inom sitt ansvarsområde Myndighet beslutar i samråd med arkivmyndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv såvida ej annat är föreskrivet i lag eller förordning. Arkivmyndigheten beslutar att handlingar av rutinmässig beskaffenhet, vilkas art skall specificeras i beslutet, får gallras hos regionens samtliga myndigheter

Gallring/rensning och bevarande av e-postmeddelanden För att underlätta hur vi ska tänka kring vad som kan och ska gallras/slängas respektive bevaras när det gäller e-postmeddelanden, har arkivarie tillsammans med juristfunktion tagit fram denna steg-för-steg guide som förhoppningsvis underlättar hanteringen av e-postmeddelanden Gallring i överlämnade analoga arkiv. Sydarkivera tar inte emot gallringsbart material. Leveranser ska vara gallrade innan Sydarkivera tar emot dem. Även om centralarkiven inte ska handha gallringsbart material finns det trots allt handlingar som ska gallras gallrings- och bevarandepolicy 1995 • En strategi för bevarande - gallring ett aktivt ingrepp som måste motiveras • Bättre effektivitet i hantering av arkiven - gallring måste vägas mot andra åtgärder inom informationshantering och arkivbildning • Forskningens behov beaktas från två användningssät Stadsarkivet beslutar om utgallring av handlingar, arkivlokaler, arkivbildning med mera och fastställer dem i Stadsarkivets föreskrifter, som förkortas LiSA-F. Här nedan finns alla giltiga föreskrifter sorterade under ämnesområden. De flesta är enbart gällande för kommunens olika förvaltningar, men några innefattar även de kommunala bolagen

Gallringsråd för kommunala verksamhete

Engelsk översättning av 'gallring' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Skyddad: Gallring efter skanning - Praktikfall. Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan: Lösenord: Anmälan . FAI, FÖRENINGEN FÖR ARKIV & INFORMATIONSFÖRVALTNING c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockhol Ett samråd är ett förslag till beslut som fattas av myndigheten och som kan börja tillämpas efter att Regionarkivet tillstyrkt det. Samrådskravet rör ärenden inom samtliga områden som omfattas av Region Stockholms riktlinje för informationshantering och arkiv.När Regionarkivet bedömer samrådsärenden tar vi ställning till om ärendet är förenligt med tillämpliga lagar. 10 § Gallring, begränsningar i gallringsrätten m m Allmänna handlingar får gallras. Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket

Gallring av pappershandlingar som skannats till Valnämndens diarium 3 FGS för paketstruktur för e-arkiv, 2013-01-14, dnr RA 13-2011/5329, s 12 • Filnamnsändelser ska vara de vedertagna för respektive filformat, exempelvis .pdf' för PDFfiler och .xml för XML-filer Ansvarig enhet: Stockholms universitetsbibliotek Kontakt: arkivet@su.se (Dokumentet har aktualitesgranskats 2020.) Med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, ändrad genom RA-FS 1997:6) beslutar rektor att föreskrifterna ska tillämpas vid Stockholms universitet enligt följande Arkiv; Organisation. Lyssna. (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol finns bland annat bestämmelser om gallring av ljudupptagningar vid muntlig förhandling. En ljudupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att målet har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft Gallring utförs av myndighet i enlighet med fastställd dokumenthanteringsplan. Gallring utförs med omsorg och försiktighet. Gallring skall alltid dokumenteras. Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. Kommunarkivarien beslutar på delegation om gallring av arkiv övertagna av myndighet Gallringsutredning och utförande av gallring. Utbildning och handledning i arkiv-, dokument- och informationshantering. Vi tillhandahåller utbildning utformat och paketerat utifrån er organisations och personals behov, läs mer om våra skräddarsydda kurser här. Läs mer om frågor som rör kravställning, implementering och drift av e-arkiv

om bevarande eller gallring, förvaring och säkerhetsklassning. Informationshanteringsplanen ska beslutas av nämnd eller bolagsstyrelse och revideras regelbundet. 6 § Gallring Varje myndighet beslutar om och genomför gallring i sitt eget arkiv. Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar. Pappershandlingar ska slängas Hur arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en arkivbeskrivning och i en informationshanteringsplan. Informationshanteringsplanen ska innehålla arkivförteckningen (strukturenhet och strukturnamn enligt VISA). Arkiven ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador och stöld Arkiv: Nämnden för Kultur & Fritid Sökmedel: Åtkomstregler: Bevarande/gallring: Strukturinformation: Arkiv: Nämnden för Kultur & Turism Sökmedel: Åtkomstregler: Bevarande/gallring: Strukturinformation: A PROTOKOLL Tid från: 2015-01-01 Tid till: 2018-12-31 Strukturinformation: Redovisas enligt allmänna arkivschemat

Arkiv- och dokumenthantering SK

Personalen i arkivet som ska hantera säkerhetsklassificerade handlingar måste ha genomgått säkerhetsprövning. Gallring och förstöring. Hur förstöringen sker är upp till myndigheten att avgöra. Förstöring av handlingar i pappersform kan t.ex. göras med dokumentförstörare eller bränning Gallring får endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och handlingarna har bedömts sakna värde för rättsskipning, förvaltning och forskning. Varje myndighet ansvarar för sitt eget arkiv Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar. Innehåll på myndigheters webbplatser är allmänna handlingar som ska bevaras enligt arkivlagstiftningen. Man får ta bort information och gallra, men bara om det finns stöd i en författning

Föreskrifter och regler - Riksarkive

Trygg och automatisk arkivering, enkel och säker åtkomst, korrekt och smidig gallring med Unikum Arkiv.Automatiskt lagring av dokumentation och ärenden i Uni.. Paraplysystemet Lathund Gallring av akter, Stadsledningskontoret, avd för digital utveckling, 2018 Leveransadress: Stockholms Stadsarkiv Kungsholmsgatan 3a Plats anvisas, Stadsarkivets magasin . 6 Ansvar Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvaltningen fördelas ansvaret för gallring och. Verkställa föreskriven gallring i arkivet. Syftet med gallringen är att begränsa tillväxten av de allmänna handlingarna, så att det blir möjligt att bevara de viktigaste handlingarna för framtiden. Gallring skall alltid dokumenteras. Läs mer om gallring av pappershandlingar. Läs mer om gallring av digital information

iipax ags,e-arkiv för verksamhetssystemen ByggR och EcosKöp billigt - Dokumenthantering iThe Japanese garden dream | Stilinspiration

Vi kan hjälpa er att genomföra arkiveringar av filer eller system, hålla informationsstrukturen uppdaterad samt bevaka gallring och utföra planerad arkivvård. När ni använder ArkivIT:s e-arkiv får ni stöd av en erfaren e-arkivarie #gallring; #gallring Gallring och hur man tar bort kränkande inlägg. Det finns ingen tradition av gallring inom sociala medier. (Dock måste inlägg som är kränkande, brottsligt eller liknande tas bort direkt efter det att de har bevarats.) Men om du Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de. Ansvaret för utförandet av det praktiska arbetet kan delegeras till någon i verksamheten som därmed blir arkivredogörare. Arkivredogörarnas uppgifter, förutom att bevaka arkivfrågor och förmedla information ut i organisationen, är framförallt att ordna och förteckna verksamhetens arkiv samt se till att föreskriven gallring sköts ringen skall då alltid beakta att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. För att kunna tillgodose forskningens behov enligt 3 § så kommer ett represen-tativt urval av omsorgstagarens journalhandlingar att undantas från gallring. D

 • Circle K Ulricehamn.
 • Martin Lighting logo.
 • Snoopy Happy Birthday song.
 • Mondrian South Beach spa.
 • Gravid efter hormonspiral Mirena.
 • Tysklands förbundsländer.
 • Madewell returns.
 • Uppkopplat kylskåp.
 • Газовий котел Viessmann инструкция.
 • Summerburst artister.
 • Stora Sjöfallet boende.
 • Willhem.
 • Kubas revolution 1892.
 • 2016 World juniors USA Roster.
 • Ch3 ch ch2 ch3 iupac name.
 • Griseous Orb.
 • Citationstecken.
 • Motor events 2020.
 • Life360 revenue.
 • Säkerhetsrapport Seveso.
 • Rød pølse pronunciation.
 • Bästa flytande järntillskott.
 • Psoriasis artritis en werken.
 • Lady Gaga diamond heart meaning.
 • Gefragt Gejagt neue Staffel 2021.
 • TK Trailer test.
 • När anmäler sig folk till visning.
 • Takräcke XC60.
 • Loopia hemsida WordPress.
 • Popcornautomat Münzeinwurf.
 • Can't reconnect to CS:GO match.
 • Abba Seafood products.
 • Bra ursäkter för att slippa träning.
 • Vertrag zwischen Faust und Mephisto lösung.
 • Virgo traits male.
 • Kriminalvårdare utbildning.
 • Tatuerare södra Sverige.
 • Wo kann man in München Gassi gehen.
 • Honda ATV tillbehör.
 • Förbud dubbdäck datum.
 • Persönliche Assistentin privatperson.