Home

Diskrimineringsombudsmannen lika rättigheter i skolan handledning

Lika rättigheter i skolan [Elektronisk resurs] : handledning Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen, 2012 Svenska 70 s. Läs hela texten (Fulltext) E-bo Checklistor, översikter och konkreta råd för arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter för barn, elever och studenter. Lokalt antidiskrimineringsarbete Tips, inspiration och exempel för arbetet med att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567). Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen har tillsyn över 14 a kap. skollagen (1985:1100) om åtgärder mot kränkande behandling. Detta är en reviderad upplaga av tidigare handledning för skolans likabehandlingsarbete Här hittar du vårt stödmaterial för att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering i förskolor, skolor och högskolor. Aktiva åtgärder i förskolan och skolan Har du kunskap om hur du identifierar och undanröjer risker för diskriminering i er förskola eller skola

Diskrimineringsombudsmannen. Lika rättigheter i skolan: handledning (2012). Stockholm: (Finns som pdf-fil på Mondo). Edling, Silvia. (2018). Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt. Att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. (Kap 1, 2, 3 och 6, äldre versioner av boken kan användas Diskrimineringsombudsmannen. Lika rättigheter i skolan: handledning (2012). Stockholm: (Finns som pdf-fil på Mondo). Frelin, Anneli. (2012). Lyhörda lärare - professionellt relationsbyggande i förskola och skola. Stockholm: Liber. Gruber, Sabine (2008). När skolan gör skillnad. Skola, etnicitet och institutionell praktik. Stockholm: Liber Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i sin handledningstext Lika rättigheter i skolan12 tydligt formulerat definitioner av begrepp, tillvägagångssätt för utformande av likabehandlingsplaner13 samt sammanfattat vad lagar och regler säger om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.1 I diskrimineringsombudsmannens handledning från 2009 slås det fast att likabehand-lingsarbete handlar om mänskliga rättigheter och om att förverkliga FN:s barnkonven-tion i skolan (DO, 2009:2). Diskrimineringslagen och kap 14 a skollagen säger att sko-

På plan för skolan informerar vi inom ämnet då vi anser att diskussion alltid ska grundas i korrekt information. Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket har tidigare drivit igenom flera projekt som syftade till att etablera en gemensam värdegrund för Sveriges skolor Diskrimineringsombudsmannen. (2012). Lika rättigheter i skolan: Handledning.* SFS 20089:567. Diskrimineringslag. Stockholm: Kulturdepartementet.* Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801). Stockholm: Norstedts juridik.* *Finns som elektronisk resurs Lika rättigheter i skolan : handledning Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen, 2012 Se bibliotekets söktjänst. Lika rättigheter i förskolan : handledning Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen, 2012 Se bibliotekets söktjänst. Dunkels, Elza Vad gör unga på nätet? 2., [uppdaterade] uppl.: Malmö: Gleerup, 2012 Se bibliotekets söktjäns

Hjulet för likabehandlingsarbetet Till vänster finns ett hjul (fortsättningsvis kallat hjulet) som visar de olika stegen i likabehandlingsarbetet. De olika stegen är: Lika rättigheter i skolan: Handledning.* SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Kulturdepartementet.* SFS 2010:800. Skollag. Utbildningsdepartementet.* SFS 2010:801. Lag om införande av skollagen. Utbildningsdepartementet.* Skolverket. (2011). Utvärdering av metoder mot mobbning.* Skolverket. (2013). Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. diskriminering och kränkande behandling (2012) samt Lika rättigheter i skolan (2012). Dessa dokument behandlar arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i skolan. I Skolverkets handledning beskrivs hur det främjande, förebyggande samt åtgärdande arbetet ska ske

KRÄNKT ELLER DISKRIMINERAD I SKOLAN - ÄR DET NÅGON SKILLNAD? Av statistiken framgår att de allra flesta anmälningar kommer in till Skolinspektionen. Drygt 1 000 anmälningar per år kommer in till Skolinspektionen jämfört med 200-300 anmälningar per år till DO Lika rättigheter i skolan - handledning, Diskrimineringsombudsmannen http://www.do.se/sv/Material/Forebygga-diskriminering-och-krankande-behandling-i-skolan/ av politiker och är antagen av barn- och utbildningsnämnden 2007-06-12, revidera I Diskrimineringsombudsmannens handledning Lika rättigheter i skolan står följande: Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas.. Det här ska naturligtvis gälla alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, men hur.

LIBRIS - Lika rättigheter i skola

skolan arbeta för barns/elevers lika rättigheter och möjligheter samt mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ett steg i arbetet är att varje år ta fram en ny plan för detta arbete. Planen syftar till att säkerställa barns/elevers rättigheter oavsett: - kön - etnisk tillhörighet - religion eller annan trosuppfattnin Utred och åtgärda trakasserier i förskolan, skolan eller högskolan. En utbildningsanordnare ska alltid utreda trakasserier och sexuella trakasserier mot barn, elever och studenter. Det finns inga undantag. Här berättar vi vad du som är ansvarig för verksamheten ska göra om någon blir trakasserad

skola, ca 10 s.) (Finns som elektronisk resurs) Lika rättigheter i skolan: handledning. (2012). Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen. (70 s.) (Finns som elektronisk resurs) Lärarförbundet (2005). Lärares yrkesetik - Principerna. (2 s.) (Finns som elektronisk resurs) Skolverket (2011) • Lika rättigheter i förskolan - handledning (Diskrimineringsombudsmannen) • Lika rättigheter i skolan - handledning (Diskrimineringsombudsmannen) • Skollagen (2010:800) • Diskrimineringslagen (2008:567) • Socialtjänstlagen • FN:s barnkonventio Diskrimineringsombudsmannen Lika rättigheter i skolan - handledning (2012). Larsson & Löwstedt, 2012. Strategier och förändringsmyter. Lauvas Per Kirsten Hofgarrd Lycke Gunnar handal Kollegahandledning (1997) Studentlitteratur

Beslut 2018-06-15 Dnr: SU 318-3.1.2-0025-18 1(3) Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl) Barn- och ungdomsvetenskaplig handledningen Lika rättigheter i skolan som sammanställts av DO (Diskrimineringsombudsmannen), Skolverket och BEO (Barn- och Elevombudet) på Skolinspektionen Alla förskolor och skolor arbetar aktivt för en Lika rättigheter i skolan - handledning (Diskrimineringsombudsmannen 2012) 3 3. Begreppsdefinitioner Främjande arbete för lika rättigheter vid Vimmerby gymnasium görs kontinuerligt utan förekommen anledning använt oss av Diskrimineringsombudsmannens (DO) handledning Lika rättigheter i skolan (2012). Enligt diskrimineringslagen och skollagen måste vi i våra verksamheter aktivt arbeta för att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Verksamheterna ska också aktiv

Stöd & verktyg i arbetet mot diskriminering D

 1. eringsombudsmannens handledning Lika rättigheter i förskolan (2012) är ett bra verktyg för att kunna leva upp till det som står i barnkonventionen. År 1989 antogs barnkonventionen av FN:s generalförsamling. Sverige skrev under konventionen 1990, som ett av de första bland 193 länder
 2. eringsombudsmannens hemsida.Handledningen kan med fördel användas tillsammans med det kostnadsfria webbverktyget Plan för skolan samt kartläggningsverktyget Husmodellen.En mer ingående presentation av handledning och verktyg ges under.
 3. handledning i praktiskt arbete med alla elevers lika rättigheter. PraLin är ett arbetssätt som har utvecklats för skolor för en skola med jämlika villkor för alla sina elever. Vi har försökt möta de behoven, med fokus på arbete som utgår från att främja alla människors lika värde och att förebygg
 4. eringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskri
 5. Likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla barn i skolan ska ha lika rättigheter - flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder samt att individens sammanhang erbjuder tillgänglighet
 6. eringsombudsmannens hemsida. Handledningen kan med fördel användas tillsammans med det kostnadsfria webbverktyget Plan för skolan samt kartläggningsverktyget Husmodellen
 7. eringsombudsmannen (www.deo.se) är de två myndigheter som ser till att lagarna kring likabehandling följs. Det är till dessa myndigheter en elev eller förälder kan vända sig om man tycker att skolan inte följer lagen trots att man har påpekat detta

Vi har använt Lika rättigheter i skolan, ett stöd i skolans likabehandlingsarbete av diskrimineringsombudsmannen samt Aktiva åtgärder i förskolan och skolan, fyra steg och sju diskrimineringsgrunder av diskrimineringsombudsmannen. Likabehandlingsplanen omfattar årskurser 49. Arbetet för en skola utan d- iskriminering oc annan kränkande behandling. I denna plan används de definitioner av begrepp som återfinns i handledningen Lika rättigheter i skolan som är en gemensam utgåva från diskrimineringsombudsmannen(DO), Barn- och elevombudet(BEO) samt skolinspektionen. Flera av de exempel nedan på vad som är exempelvis e Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg säger: - Arbetsgivare och skolor har fått ett större ansvar att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan

Handledning \/ Koppling till centralt kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen Dessutom får de prata om hur barnkonventionen praktiseras på skolan. Mål framtagandet av denna likabehandlingsplan har vi använt handledningen . främja likabehandling i skolan (upprättad av Diskrimineringsombudsmannen, Barn och elevombudet och måste alla skolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta.

värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer och på lika villkor. Denna partsgemensamma handledning, framtagen av indu-strins parter, har till syfte att utgöra ett hjälpmedel för såväl företag som lokala fackliga företrädare när det gäller att hanter I diskrimineringsombudsmannens handledning Lika rättigheter i skolan framgår dock tydligt att varje skola ska upprätta en plan. Detta granskar även Skolinspektionen vid sina tillsynsbesök. Planen skall anpassas till situationen på den egna enheten och då kan det inte skrivas en förvaltningsövergripande plan mänskliga rättigheter Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbe-fi nnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller anna

Förskolan, skolan och högskolan D

använt oss av Diskrimineringsombudsmannens (DO) handledning Lika rättigheter i skolan (2012). Enligt diskrimineringslagen och skollagen måste vi i våra verksamheter aktivt arbeta för att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Verksamheterna ska ocks personalen skrifterna Lika rättigheter i skolan-handledning (Diskrimineringsombudsmannen) och Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket). Alla pedagogiska samordnare, rektorer och medlemmar u

Planforskolan.se - Så skapar du en likabehandlingspla

Förebygga diskriminering och kränkande behandling för skolan är nu reviderat och har fått nytt namn. Lika rättigheter i skolan är en handledning för att främja likabehandling i skolan. Handledningen har fokus på likabehandlingsarbetet i sin helhet, det handlar om hur skolans visioner, mål och åtgärder omsätts i ord och handling - varje dag Diskrimineringsombudsmannen (2012) Lika rättigheter i skolan - handledning Skolverket (2012) Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Allmänna rå

Kursplan för Värdegrund och likabehandling i teori och

Kränkt eller diskriminerad i skolan - är det någon

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs I denna plan används de definitioner av begrepp som återfinns i handledningen Lika rättigheter i skolan, en gemensam utgåva från Diskrimineringsombudsmannen (DO), Barn- och elevombudet (BEO) samt Skolinspektionen Diskrimineringslagen stammar ur FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. I den första artikeln formuleras den människosyn och värdegrund som ligger till grund för diskrimineringslagen: Alla människor är födda fria och lika i värde (dignity) och rättigheter Alla elever i skolan har samma rättigheter oavsett könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter innebär inte att det räcker med, eller ens är bra, att behandla alla lika

Snabba på arbetet för en tillgänglig skola Dagens Samhäll

Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. De mänskliga rättigheterna i undervisningen 26. DATE lärmaterial 4-9 7 Att arbeta med DATE lärmaterial Handledning till den skrivna berättelsen DATE-dejta Camilla 15 Ur Lika rättigheter i skolan, Diskrimineringsombudsmannen: Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas. Forskning har visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt

Diskrimineringsombudsmannen, Råsundavägen 18, Solna (2021

diskriminering och kränkande behandling. Det är en rättighet- och en möjlighet. Var och en bidrar med sin kunskap utifrån sitt perspektiv. (Lika rättigheter i förskolan- handledning, diskrimineringsombudsmannen, 2012, sidan 19) En grupp av pedagoger ansvarar för att tillsammans med biträdande rektor årligen upprätt Skolorna arbetar målinriktat för att främja elevernas lika rättigheter och Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter. Diskriminering Det är förbjudet att diskriminera på grund av PH-samtalen (personlig handledning), där den personliga handledaren särskil och ungdomars lika rättigheter och möjligheter. hogskola/lika-rattigheter-i-skolan/ Skolverket har i samråd med bland annat Diskrimineringsombudsmannen tagit fram allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) Skolan ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, i enlighet med diskrimineringslagen. Förskolan och skolan ska också ha en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Diskrimineringsombudsmannens webbplats om förebyggande arbete i förskola och skol Diskrimineringsombudsmannen, DO | 7 634 följare på LinkedIn. Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. | Vår vision är ett samhälle fritt från diskriminering. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att motverka diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet och.

Ny handledning i likabehandlingsarbete i skolan

Diskrimineringsombudsmannen, DO - Regeringen

 1. ering. Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskri
 2. ation - prov och former Kursen exa
 3. ering riktade till huvudmän och rektorer
 4. Ray Karlmarks berättelse om The Little Rock Nine och deras kamp för en avsegregerad skola i Arkan-sas på 1950-talet. Den består av bilder, filmer och diskussionsfrågor och finns tillgänglig som Prezi och PDF. Handledningen på nästa sida innehåller information till bilderna
 5. positiva faktorer som ger elever lika villkor. Främjande arbete är en naturlig del i skolans vardag. Främjande arbete skall bedrivas målinriktat för att motverka kränkande be-handling och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk till-hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning

DO Jämställd undervisning - Stockhol

 1. ering. Som en grund för att förstå planen, följer först de diskri
 2. eringsombudsmannen ta frågan till Nämnden mot diskri
 3. ering. Förskola och skola ska arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskri
 4. ering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkand
 5. eringsombudsmannen DO ska se till att diskri

I diskrimineringsombudsmannens grunduppdrag ingår att arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck [3]. Att arbeta strategiskt med att synliggöra kopplingen mellan individuella kränkningar och diskriminerande strukturer kräver analys oc Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att.

Förskolorna centralt väster, har satsat på en pedagisk handledare för att nå högre kvalitet i utbildningen genom ökad reflektion och ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Här skriver Lina Ärnsved om sina tankar kring tjänsten, vad den innehåller och hur hon bidrar med det viktig Diskrimineringslagen (2008:567) - syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringsombudsmannen ansvarar annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Vad säger läroplanerna angående värdegrunden i skolan? Skolans värdegrund och uppdrag omfattar följande områden: LGR 11, 1 kap. • människolivets okränkbarhet • individens frihet och integritet • alla människors lika värd

Diskrimineringsombudsmannen har ett verktyg för upprättande av planen, se www.planforskolan.se • Utbildningsanordnare skall årligen upprätta plan både enligt skollagen och enligt diskrimineringslagen, med i stort sett samma syfte. Det finns inget som hindrar att dessa två planer slås samman Diskrimineringsombudsmannen arbetar för allas lika rättigheter och värde. DO kan hjälpa individer som utsatts för diskriminering att hävda sina rättigheter. Du kan läsa mer om hur du anmäler diskriminering på DO:s webbplats Skolan har en skyldighet att dokumentera händelser, kontakter, utredningar och insatser inom området likabehandling enligt skollagen kapitel 6. Dokumentationen är mycket viktig, både för elevens och medarbetarens skull. Skolan dokumenterar och diarieför i elevarkivet. Händelser dokumenteras på skolans Varje skola ska upprätta en plan för likabehandling. I 3 kap. 16 § Diskrimineringslagen (2008:567) stadgas att likabehandlingsplanen ska upprättas varje år. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnis På Diskrimineringsombudsmannens hemsida, www.do.se , finns materialet Lika rättigheter i skolan - ett stöd i skolans likabehandlingsarbete att ladda ner. Lägg märke till att materialet inte är uppdaterat med de senaste ändringarna i diskrimineringslagen (2017). Hjulet för likabehandlingsarbetet som presenteras

 • Joshua Rush Snapchat.
 • Kriminalvårdare utbildning.
 • Seedminer 3ds.
 • St Croix Legend Elite.
 • Juniper Bonsai tree meaning.
 • Hockey Bundesliga Kader.
 • München aktivitäten heute.
 • Humlor i Sverige.
 • Medias uppgifter.
 • Synonym english information.
 • Cake pops kartong.
 • Vem spelar Shauna i Glamour.
 • Natural selection britannica.
 • Frossa efter solning.
 • SIP paneler Sverige.
 • Diabetes kakor köpa.
 • Søstrene Grene webshop dk.
 • Bloody elbow live.
 • Obstruktiv hydrocefalus.
 • Antenne Kärnten Nachrichten.
 • Avläsning vattenmätare Jönköping.
 • Hemköp Grästorp.
 • Att bli mamma för första gången.
 • Egna etiketter tyg.
 • Bella Ciao Piano sheet.
 • MRSA smittad på jobbet.
 • Your meaning.
 • Gaming companies stock.
 • Skogsstyrelsen lediga jobb.
 • Greece gods names.
 • Connecticut News.
 • Badrum 50 talsstil.
 • USB minne 2TB.
 • Platy dräktig.
 • Castillo de Gredos.
 • Festkalender liu.
 • Border Terrier valp.
 • När börjar pojkar lukta svett.
 • Hoover CH30000 Portapower Lightweight Commercial Canister Vacuum Parts.
 • Produkte mit hoher Nachfrage.
 • My Dinner with Andre.